Krushelnytskoyi 2 str,
Ivano-Frankivsk,
Ukraine

+38050 691 1900
+38050 666 9006
+38097 967 4731